Sophia Heeres, gevestigd aan Beeckestijn 11 1187GN Amstelveen, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sophiaheeres.nl
Beeckestijn 11
1187GN Amstelveen
Tel: +31 622899697

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Sophia Heeres verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Sophia Heeres zonder die
toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact
op via info@sophiaheeres.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt:
Sophia Heeres verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming:
Sophia Heeres neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Sophia Heeres) tussen zit.

Sophia Heeres gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven.
Informatie over hoe MailChimp omgaat met de verwerking van persoonsgegevens vindt u hier: http://eepurl.com/c567FL.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart:
Sophia Heeres bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia > ten minste 7 jaar > Administratieve bewaarplicht
(enkel in de vorm van adresgegevens op factuur)

Adres > ten minste 7 jaar > Administratieve bewaarplicht
(enkel in de vorm van adresgegevens op factuur)

E-mailadres > tot moment van opzegging via nieuwsbrief >
Je e-mailadres wordt enkel gebruikt om je op de hoogte te houdenvan
de activiteiten van Sophia Heeres via haar nieuwsbrief. Je kunt je hier altijd
voor uitschrijven via de link die aan elke nieuwsbrief wordt toegevoegd.
Vervolgens worden je gegevens uit haar administratie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Sophia Heeres verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Sophia Heeres gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sophia Heeres
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@sophiaheeres.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sophia Heeres
reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sophia Heeres wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
at kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sophia Heeres neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sophiaheeres.nl.